Die regsposisie van tuisonderrigleerders en tutors

Artikel 51(1) van die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996; “Skolewet”) maak dit duidelik dat tuisonderrig ’n regserkende alternatief is tot onderrig by geregistreerde openbare of privaat skole.

Ingevolge die wet mag ouers aansoek doen by die hoof van die Provinsiale Departement van Basiese Onderwys om leerders te registreer vir tuisonderrig. Hierdie is slegs van toepassing op graad 1- tot 9-leerders tussen die ouderdom van 7 en 15. Graad 10- tot 12-leerders, of leerders wat ouer as 15 jaar is, is nie verplig om as tuisonderrigleerders by die Departement van Basiese Onderwys te registreer nie.

Na die inwerkingtreding van die Skolewet is ʼn beleid rakende die registrasie van leerders vir tuisonderrig (“Tuisonderrigbeleid”) op 23 November 1999 gepubliseer. Ingevolge die Tuisonderrigbeleid is tuisonderrig ʼn vorm van onderrig waar ʼn ouer sy/haar eie kind by die huis onderrig. Benewens om self onderrig aan sy/haar kind te gee, mag ʼn ouer egter ook van die dienste van ʼn “tutor” gebruik maak in spesifieke areas van die kurrikulum.

Die doel van Impak-tutors is om hierdie tutordienste (sowel as ander aanvullende dienste) aan die ouers van leerders wat tuisonderrig ontvang, te verskaf waar benodig. Tutors wat van Impak se produkte en dienste gebruik maak moet dus verseker dat hulle slegs tutor- en ander aanvullende dienste verskaf aan die ouers van leerders wat aansoek gedoen het vir registrasie as tuisleerders, volgens die Skolewet. Tutors is nie skole nie, tensy ʼn tutor besluit om as ʼn onafhanklike skool te registreer. Die verantwoordelikheid vir die leerder se tuisonderrig berus steeds by die ouers.

Ingevolge die Skolewet is die definisie van ’n skool “’n openbare of ’n onafhanklike skool wat leerders in een of meer grade tussen graad R en graad twaalf inskryf”. Die Skolewet reguleer nie tans onafhanklike diensverskaffers, soos Impak-tutors, wat slegs tutordienste aanbied, nie. Die Skolewet reguleer wel privaat skole, en daar is omvattende bepalings, vereistes en prosedures wat deur privaat skole gevolg moet word.
 

Regsdienste en advies

Impak bied redelike regsadvies en ondersteuning aan ons tuisonderrig- en tutor-kliënte. Verder skakel ons voortdurend met die verskeie owerhede, wat insluit Umalusi en die Departement van Basiese Onderwys, om die omgewing en raamwerk te skep waarin tuis- en tutoronderrig kan plaasvind. 

Ons is bewus dat daar in sommige provinsies druk geplaas word op tutors om as onafhanklike skole te registreer. Sulke gevalle moet aan Impak gerapporteer word sodat die saak met die provinsiale departement opgeneem kan word.

Indien jy regsadvies benodig, kontak ons by regshulp@impak.co.za